Deklaracja Dostępności

Właściwa treść deklaracji dostępności

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikcji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony internetowej: pzsipo-brzeziny.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2021

Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępnosci cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 20.04.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Aleksandra Gumola

adres e-mail – pzsipo@zpo-brzeziny.pl

nr telefonu: 46-874-37-22

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach znajduje się przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 w Brzezinach. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna, która jest zjazdem z ulicy Bohaterów Warszawy i biegnie wzdłuż promenady miejskiej, aż do bramy wjazdowej, za którą po lewej stronie znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i kilkanaście innych na tyłach budynku. PZSiPO zajmuje część parteru i I piętro czterokondygnacyjnego budynku. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wejściowe w budynku zostały dostosowne do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Na piętro można wjechać windą. Do budynku mają prawo wchodzić osoby z psem asystującym. 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.