Historia

W listopadzie 1966 r. została otwarta Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach, kształcąca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Sienkiewicza 17.

Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Mieczysław Służalski. W sierpniu 1980 r. za zgodą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zorganizowane zostały na Oddziale Dziecięcym przy Szpitalu w Brzezinach, dwa zespoły szkolne, organizacyjnie podporządkowane Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach.

W roku 1973 nowym dyrektorem szkoły zostaje pani Anna Żabczyńska, a z dniem 01.09.1982 r. szkole przydzielony zostaje nowy lokal w budynku Brzezińskiego Klubu Sportowego „Start” w Brzezinach przy ulicy Sportowej 1.

Z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową Specjalną w Brzezinach, o strukturze klas I – VIII, przekształcono w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, o strukturze organizacyjnej klas I – VI. Z tym samym dniem zostało założone trzyletnie Gimnazjum Specjalne w Brzezinach. Ze szkoły podstawowej i gimnazjum stworzono Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. w związku z utworzeniem powiatu brzezińskiego, organem prowadzącym szkołę stał się powiat brzeziński.Od 1 lipca 2002 r. decyzją Starostwa Powiatowego w Brzezinach Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach zmienia siedzibę i adres na: Brzeziny ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

W roku 2004 dyrektorem szkoły przez powierzenie obowiązków zostaje pani Mariola Tyralska. 

Z dniem 1 września 2006 r. w skład zespołu szkół zostaje włączona nowo założona trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Brzezinach. Szkoła ta kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W latach 2007 – 2012 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełniła pani Małgorzata Skruch.

W latach 2012 – 2017 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełniła pani Ewelina Amrozińska.

W roku 2015 w szkole podstawowej zostaje utworzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W roku 2017 w wyniku reformy sześcioletnia szkoła podstawowa uległa przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową.

Od 2017 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełni pani Aleksandra Gumola.

Od 2017 Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno- Opiekuńczego, w którym prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W roku 2019 gimnazjum specjalne uległo wygaszeniu.

W 2019 r. utworzone zostało Przedszkole Specjalne w Brzezinach przeznaczone dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, także z autyzmem.

W 2019 r. powstał pierwszy w historii szkoły zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Od 1 września 2020 r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach zmienił nazwę na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach rozszerzając tym samym ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego. Obecnie placówka kształci uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ale również uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz afazją.

Ponadto Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach prowadzi działania wspierające pracę nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizując coroczne konferencje oraz umożliwiając studentom kierunków pedagogicznych odbywanie praktyk pod okiem specjalistów.

Od roku 2013 działa tu również Stowarzyszenie Inicjatywa Na rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie „INNI”, które prowadzi działania integrujące społeczność lokalną z osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim wspiera rozwój i aktywizację tych osób od najmłodszych lat.