Szkoła podstawowa

w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach kształci uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasza oferta skierowana jest również do uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz afazją.  Dla każdego dziecka, zgodnie z potrzebami, planujemy następujące zajęcia rewalidacji indywidualnej:

terapia Shoelzen,

Integracja Sensoryczna,

logopedia,

arteterapia,                           

animalterapia,

terapia pedagogiczna,

usprawnianie ruchowe.

Pracujemy metodami:

ruchu rozwijającego W. Sherborne, 

metodą Felicji Affolter, 

metodą Marii Montessori, 

metodą behawioralną

metodą dobrego startu.

Na etapie rekrutacji wymagane jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie szkoły podstawowej realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Otrzymują świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły podstawowej bez wpisu „szkoła specjalna” i mogą kontynuować naukę w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej lub szkole przysposabiającej do pracy, która działa w PZSiPO w Brzezinach.

Troje dzieci czarno białe
Dwoje dzieci robi eksperyment
uczeń przy tablicy interaktywnej