Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Ważne miejsce w ofercie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach zajmują zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Jest to forma obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z orzeczeniem głębokiej niepełnosprawności  intelektualnej w wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w szkole w zespołach liczących od 2 do 4 osób w wymiarze  20 godzin w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach organizowane jest nauczanie indywidualne w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 

Od uczestnika wymagane jest posiadanie  orzeczenia o potrzebie organizacji zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  z określoną formą zajęć : indywidualnych lub grupowych wydane przez Poradnię  Psychologiczno– Pedagogiczną.

Głównym celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest rozbudzanie  w uczestnikach zainteresowania otoczeniem, umożliwienie im wielozmysłowego poznawania środowiska oraz rozwijanie, w możliwie  największym stopniu, samodzielności w życiu codziennym. Oddziaływania te są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

 Podczas zajęć pracujemy metodami:

– porannego kręgu stymulacji polisensorycznej według pór roku,

– metodami opartymi o kontakt z ciałem tj.: zabawy paluszkowe, masaż,

– programem aktywności M.Ch Knillów,

– elementami metody ruchu  rozwijającego Weroniki Sherborne,

– elementami integracji sensorycznej,

– elementami muzykoterapii,

– elementami aromatoterapii.

uczeń w basenie z piłeczkami
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i nauczyciele w strojach mikołajkowych
uczeń bawi się piaskiem