Kadrę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach tworzą:

Aleksandra Gumola

– nauczyciel dyplomowany 
mgr pedagogiki w zakresie edukacji specjalnej 
kwalifikacje dodatkowe: socjoterapia, organizacja i zarządzanie oświatą 
pełnione funkcje: DYREKTOR

Jolanta Dyrała

– nauczyciel dyplomowany
mgr historii
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, biologia
lider zespołu d.s. opracowania planu pracy szkoły 
pełnione funkcje: WICEDYREKTOR

Dorota Płuciennik

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: rewalidacja dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, technika, technologia informacyjna
pełnione funkcje: szkolny doradca zawodowy, opiekun pracowni internetowej, lider zespołu d.s. rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli oraz wykorzystania technologii informacyjnej, koordynator zespołu d.s. organizacji zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Małgorzata Skruch

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej
kwalifikacje dodatkowe: terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą, plastyka

Mariola Tyralska

 – nauczyciel dyplomowany
mgr nauczania początkowego
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
pedagogika korekcyjno-kompensacyjna, wychowanie do życia w rodzinie, organizacja i zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny
pełnione funkcje: koordynator zespołu d.s. monitorowania Koncepcji Rozwoju Szkoły, lider zespołu d.s. nadania imienia szkole

Agnieszka Zielińska

– nauczyciel dyplomowany
mgr nauczania początkowego
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
pełnione funkcje: opiekun szkolnej strony www, koordynator d.s. promocji szkoły w środowisku lokalnym

Katarzyna Gołębiowska

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: wychowanie fizyczne
pełnione funkcje: koordynator d.s. bezpieczeństwa, społeczny inspektor pracy, lider zespołu d.s. działań innowacyjnych, pedagog szkolny

Małgorzata Nowicka

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej – pedagogika korekcyjna
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia
pełnione funkcje: e-koordynator aktywnej tablicy

Aleksandra Walewska

– nauczyciel dyplomowany
mgr germanistyki
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, matematyka, terapia SI
pełnione funkcje: koordynator d.s. współpracy ze środowiskiem lokalnym

Anna Woźniakowska

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: terapia pedagogiczna, terapia ręki, TUS, terapia bilateralna, metoda krakowska
pełnione funkcje: opiekun drużyny harcerskiej, opiekun SU

Agnieszka Bartnicka

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej
kwalifikacje dodatkowe: terapia autyzmu, pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju
pełnione funkcje: przewodnicząca zespołu d.s. organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Iwona Brzezińska

– nauczyciel dyplomowany
mgr oligofrenopedagogiki
kwalifikacje dodatkowe: j. polski, arteterapia, muzyka, logopedia, terapia ręki, AAC

Jolanta Tenentka

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: pedagogika korekcyjna, historia, wychowanie do życia w rodzinie, chemia

Małgorzata Lewandowska

– nauczyciel dyplomowany
mgr filologii polskiej
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika z terapią autyzmu, logopedia, wiedza o kulturze, bibliotekoznawstwo z informacją naukową, terapia ręki, TUS

Ewelina Amrozińska

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej – korekcyjnej
kwalifikacje dodatkowe : oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą
pełnione funkcje: koordynator zespołu d.s.organizacji rewalidacji indywidualnej

Martyna Rudzińska

– nauczyciel mianowany
mgr edukacji początkowej
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, tyflopedagogika, terapia ręki
pełnione funkcje: koordynator d.s wychowania patriotycznego, koordynator d.s. współpracy z rodzicami, opiekun DNS “Brzezinki”

Beata Stankiewicz

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki społecznej
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, geografia, teologia w zakresie nauczania religii
pełnione funkcje: lider wolontariatu

Violetta Wira

– nauczyciel mianowany
mgr biologii
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, fizyka z astronomią, organizacja i zarządzanie oświatą
pełnione funkcje: koordynator d.s. opieki, koordynator d.s. działań ekologicznych

Małgorzata Charążka

– nauczyciel mianowany
mgr oligofrenopedagogiki
kwalifikacje dodatkowe: informatyka, technika

Agnieszka Polakowska

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki w zakresie edukacji specjalnej
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, edukacja w zakresie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, logopedia, neurologopedia, terapia pedagogiczna

Krzysztof Rokicki

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej- pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
kwalifikacje dodatkowe: pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
pełnione funkcje: lider zespołu d.s. promowania PZSiPO w Brzezinach w środowisku lokalnym

Anna Michalkiewicz

-nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki wieku dziecięcego
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, logopedia ogólna i kliniczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Marta Szmich

-nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki, specjalność: psychopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo, terapia ręki

Paulina Proszek

– nauczyciel kontraktowy
mgr psychologii
mgr fizjoterapii
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
pełnione funkcje: psycholog szkolny, lider zespołu d.s. organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Agata Uchrońska

– nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego
kwalifikacje dodatkowe: wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna
pełnione funkcje: koordynator d.s. sportu, koordynator d.s. promocji zdrowia i aktywności fizycznej

Olga Kozioł

– nauczyciel kontraktowy
mgr stosunków międzynarodowych – ekonomii światowej
kwalifikacje dodatkowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
pełnione funkcje: koordynator d.s. współpracy z rodzicami

Katarzyna Łysio

– nauczyciel kontraktowy
mgr  terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, administracja, logopedia ogólna i kliniczna

Agnieszka Długosz

– nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki terapeutycznej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z j. angielskim, terapia ręki, TUS, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Anna Śmierzyńska

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z promocją zdrowia, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, terapia ręki, terapia przez zabawę, wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, wybrane metody terapii wspomagania w pedagogice specjalnej, arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

Karolina Szubert

-nauczyciel stażysta
mgr neurologopedii ze specjalnością wczesnej interwencji logopedycznej
kwalifikacje dodatkowe- oligofrenopedagogika, SI
koordynator d.s. innowacji

Bogumiła Filipczak

-nauczyciel kontraktowy
mgr psychologii, specjalizacja: doradztwo zawodowe i organizacja
przygotowanie pedagogiczne
kwalifikacje dodatkowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika korekcyjna, asystent rodziny
pełnione funkcje: psycholog szkolny, koordynator d.s. profilaktyki i wychowania

Edyta Pawłowicz

– nauczyciel kontraktowy
mgr nauk o rodzinie- familiolog
kwalifikacje dodatkowe: pedagogiczne, logopedia- neurologopedia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjalna

Ewa Starońska

-nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej
kwalifikacje dodatkowe: edukacja przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera

Aneta Janasik

– nauczyciel początkujący
mgr terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju
kwalifikacje dodatkowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
pełnione funkcje: koordynator d.s. wczesnego wspomagania rozwoju

Katarzyna Walczewska

-nauczyciel początkujący
mgr logopedii
kwalifikacje dodatkowe: logopedia z audiologią, edukacja wczesnoszkolna , edukacja przedszkolna z j. angielskim, oligofrenopedagogika