Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia

Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły przysposabiającej do pracy winien okazać następujące dokumenty:

  • podanie do Dyrektora PZSiPO,
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wskazujące na potrzebę organizacji kształcenia specjalnego.

Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka winien okazać następujące dokumenty:

  • podanie do Dyrektora PZSiPO,
  • opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.