Projekty 2023/2024

Projekty
2021/2022

Poszukiwacze skarbów.

Wielopokoleniowe wyprawy terenowe „Z miłości do ziemi łódzkiej”.

 1. W Łęczycy i Kwiatkówku:

  relacja 1.
  relacja 2.
  relacja 3. 
  relacja 4.
  relacja 5.
  relacja 6.

 1. W Nagórzycach

relacja 1.

 1. W Inowłodzu

  relacja 1.
  relacja 2.
  relacja 3.
  4. W Łodzi

  relacja 1. 
  relacja 2.

  5. Wystawa „Skarby Ziemi Łódzkiej”

  relacja 1.
  relacja 2.
  relacja 3.

Troskliwe matki.

Co nam w duszy gra? – otwieramy się na emocje swoje i dzieci.

 1. Szkolenie dla rodziców „Rodzina dziecka z niepełnosprawnością”

  relacja 1.

Mamy mamom.

WspieraMY maMY!

 1. U Zbyszka na podwórku

  relacja 1. 

 2. Aktywnie w parku

  relacja 1.

 3.W muzeum

relacja 1.

 1. W kinie

  relacja 1.

 2. W kawiarni

  relacja 1.

 3. W restauracji

  relacja 1.

Widzę, słyszę, działam.

1.Piknik  w Lisowicach

relacja 1.

2. Cztery kolejne zajęcia ruchowe

relacja 1. 

3.Stymulacja bazalna

relacja 1.

4.Cztery kolejne  zajęcia ruchowe

relacja 1. 

Sobieradek

Samodzielny jak harcerz

 1. Gra terenowa “Samodzielny jak harcerz”

relacja 1.

        2. Harcerskie ognisko

relacja 1. 

        3. Wieczornica “Z kroniki harcerstwa

relacja 1. 

       4. Harcnocka- domowe nocowanie

relacja 1.

       5. Zbiórki harcerskie

relacja 1. 

       6. Nagrody i upominki

relacja 1.

 

Aktywne dzieciaki.

Aktywnie przez życie – Przywracamy sprawność fizyczną i psychiczną.

 1. W Stajni „Borowa Zielony Konik”
  relacja 1.

  relacja 2.

  relacja 3.

 2. Zajęcia na basenie.

  relacja 1.
  relacja 2.
  relacja 3.
  relacja 4.
  relacja 5.

Projekty

2020/2021

Program edukacji ekologicznej finansowany  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi “Chcesz przygody, ucz się z wodą. H2O to jest to”- szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy.

Od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach realizuje projekt ekologiczny „Chcesz przygody ucz się z wodą. H2O to jest TO!”. Projekt powstał na potrzeby konkursu: Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021, ogłoszonego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wnioskodawcą jest Powiat Brzeziński. Obszar priorytetowy zadania to: Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Nazwa zadania: Program edukacji ekologicznej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach

Wartość ogólna zadania: 20 896,00 zł

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ogółem: 18 396,00 zł

Udział własny Wnioskodawcy: 2 500 zł

Opis zakresu projektu:

Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach I, II i III etapu edukacji.

Projekt obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizację wycieczek ekologicznych, warsztatów terenowych, warsztatów i zajęć stacjonarnych, konkursów ekologicznych z nagrodami, lekcji o tematyce ekologicznej.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl/

Cele ogólne projektu:

Aktywne zdobywanie wiedzy ekologicznej przez uczniów.

Zapoznanie uczniów z problematyką wody i gospodarki wodnej.

Propagowanie postaw proekologicznych.

Przybliżenie uczniom i wyjaśnienie procesu obiegu wody w przyrodzie.

Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.

Promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.

Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Przekazanie wiedzy na temat pozyskiwania energii z wody.

Rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia wody.

Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją wody.

Propagowanie ekologicznego stylu życia.

Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.

Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Oczekiwane efekty ekologiczne:

Wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Zmiana dotychczasowych nawyków uczniów na proekologiczne (w domu, w szkole, w terenie) – oszczędzanie wody.

Zainteresowanie problematyką wody i gospodarki wodnej.

Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.

Wzmocnienie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.

Wzrost świadomości uczniów w obszarze znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją wody.

Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat wykorzystania wody do pozyskiwania energii.

Wzrost wiedzy uczniów na temat źródeł zanieczyszczenia wody.

Demonstrowanie ekologicznego stylu życia.

Poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Umiejętność wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.

Podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

LINKI DO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

Zajęcia terenowe nad Stawami Jana w Łodzi i zajęcia stacjonarne pod hasłem „Niebieska planeta”.

Wycieczka do Smardzewic (tama,elektrownia wodna) i Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła). 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka o rzece, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka o rzece, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka o rzece, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka o rzece, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka o rzece, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Zajęcia stacjonarne „Bałtyk i jego mieszkańcy”.

Ogłoszenie konkursu plastycznego pod hasłem: “Podwodny świat”, przekazanie klasom przyborów plastycznych.

Wystawa promująca  projekt ekologiczny pod hasłem “Chcesz przygody? Ucz się z wodą. H2O to jest to!”.

Oznakowanie projektowymi nalepkami pomocy edukacyjnych do realizacji lekcji i wydarzeń projektowych. 

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Podwodny świat”, wręczenie nagród i dyplomów. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka „Krążenie wody w przyrodzie”, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka „Krążenie wody w przyrodzie”, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na eksperymenty z wodą, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych

Zajęcia stacjonarne pt. „Wodne eksperymenty”.

Zajęcia pozalekcyjne „Filtrowanie wody”, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Zajęcia stacjonarne pt. „Daleko od wody” .

Lekcje przyrodniczo-ekologiczne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w ramach ośrodka „Woda bezcenny skarb”, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. 

Światowy Dzień Wody.

Warsztaty plastyczne pod hasłem „Wodne krajobrazy”, wystawa poprojektowa.

Konkurs wiedzy pod hasłem „WODA”, wręczenie nagród.

Wycieczka w Dolinę Mrogi w Rochnie.

Warsztaty terenowe w  Krainie Dzikiej Kaczki w Bronowicach: „Szkoła w zakolu rzeki i na łące”, „Szumi dokoła las!”.

Wycieczka do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, biwak ekologiczny w „Nadwarciańskim Grodzie”, warsztaty ekologiczne w terenie leśnym nad Wartą. 

Hydrouprawa, wykorzystanie zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.

W  „Nadwarciańskim Grodzie”.

W „Krainie Dzikiej Kaczki”.

Konkurs wiedzy pod hasłem „WODA”.

Warsztaty plastyczne pod hasłem „Wodne krajobrazy”. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.

Eksperymenty z wodą.

Wodne eksperymenty.

Bałtycka opowieść 1.

Bałtycka opowieść 2.

Bałtycka opowieść 3.

Bałtycka opowieść 4.

Bałtycka opowieść 5.

Bałtycka opowieść 6. 

Bałtyk i jego mieszkańcy. 

Na tamie w Smardzewicach i w Skansenie rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

Woda na Ziemi 1.

Woda na Ziemi 2. 

Woda na Ziemi 3.

Woda na Ziemi 4.

Woda na Ziemi 5.

Wycieczka ekologiczna, warsztaty terenowe nad Stawami Jana.

Wycieczka ekologiczna, warsztaty terenowe nad Stawami Jana.

Zamykanie w bańce.

PODSUMOWANIE

Udział szkoły w projekcie „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021” przyczynił się do powołania w PZSiPO w Brzezinach szkolnego zespołu do spraw edukacji ekologicznej, który koordynował realizację poszczególnych zadań. W ramach projektu, nawiązana została współpraca z ODE Źródła i przeprowadzone zajęcia stacjonarne: „Niebieska Planeta”, „Z biegiem rzeki”, „Bałtyk i jego mieszkańcy”, „Wodne eksperymenty”, „Daleko od wody”. Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się ile wody słodkiej, a ile słonej jest na Ziemi; jaką rolę odgrywa woda w naszym życiu; do czego jest potrzebna; poznali rzeki Polski (w tym  woj. łódzkiego); poznali Bałtyk oraz ssaki bałtyckie; zapoznali się z zagrożeniami przyrody bałtyckiej oraz inicjatywami na rzecz jej ochrony; przeprowadzali eksperymenty z wodą. Ponadto brali udział w zajęciach terenowych nad Stawami Jana, gdzie poznali ekosystem stawu. Dwóch warsztatach terenowych w Krainie Dzikiej Kaczki w Bronowicach: „Szkoła w zakolu rzeki i na łące” oraz „Szumi dokoła las”. Uczniowie przeprowadzali obserwacje, odkrywali tajniki przyrody, lokalizowali miejsca, w których można spotkać poszczególne gatunki zwierząt, doświadczali różnorodności przyrody, poznawali układy złożone z większej liczby elementów. Doświadczali różnorodności biologicznej terenów leśnych. Wycieczki do: Skansenu rzeki Pilicy, Rezerwatu Niebieskie Źródła, tamy na Zalewie Sulejowskim, nad Dolinę Mrogi w Rochnie i do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przybliżyły uczniom historię i przyrodę rzeki Pilicy, uczniowie poszerzyli wiedzę na temat ekologicznych źródeł energii, poznali wodne atrakcje w rejonie, uczestniczyli we wspaniałym biwaku ekologicznym. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych „Nadwodne krajobrazy”, które wyzwoliły ich ekspresję twórcza i pozwoliły na stworzenie wystawy powarsztatowej oraz zabawach z wodą po hasłem „Zamykane w bańce”. Zorganizowane zostały pozalekcyjne „Eksperymenty z wodą” oraz „Filtrowanie wody”. Wiele radości przyniosły konkursy ekologiczne z nagrodami: konkurs plastyczny „Podwodny świat”, połączony z wystawą pokonkursową i konkurs wiedzy „Woda”. Oba konkursy odzwierciedlały zdobytą przez uczniów wiedzę. Wszystkie klasy uczestniczące w projekcie pogłębiały wiedzę ekologiczną realizując ośrodki tematyczne: „Woda na Ziemi”, „Życie w rzece”, ‘Nasze morze”, „Krążenie wody w przyrodzie”, „Woda bezcenny skarb”, „Wypoczynek nad wodą”. Odbył się rajd pieszy szlakiem rzeki Mrożycy. Informacje o wszystkich wydarzeniach projektowych były zamieszczane na Facebooku szkoły. Podsumowaniem projektu była fotorelacja poprojektowa i artykuł w prasie lokalnej. Zakupione pomoce dydaktyczne znalazły wykorzystanie w trakcie w/w lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Przyczynił się do atrakcyjności zajęć, wzrostu zainteresowania uczniów ekologią, rozwijania kreatywności. Udział szkoły w projekcie przyczynił się do wzrostu kompetencji kluczowych zarówno dzieci, młodzieży jak i kadry dydaktycznej, aktywnego zdobywania wiedzy ekologicznej przez uczniów, przybliżenia problematyki wody i gospodarki wodnej, propagowania postaw proekologicznych.

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej z elementami edukacji matematyczno-informatycznej “Znam, kocham i szanuję” -szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy

Projekt Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego “Szeroko otwieramy świat uczuć i emocji”- przedszkole specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Projekt “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – przedszkole specjalne

Program – “Psia lekcja” – o bezpieczeństwie dzieci i psów – przedszkole specjalne