Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół  i Placówek Oświatowych w Brzezinach kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie ponadpodstawowym. Absolwenci szkoły podstawowej mogą zatem kontynuować naukę na miejscu, co jest również podyktowane dobrem ucznia z niepełnosprawnością, który ma dzięki temu zapewnioną ciągłość edukacji, rewalidacji i terapii oraz komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Na etapie rekrutacji wymagane jest posiadanie przez ucznia orzeczenia  wskazującego na potrzebę organizacji kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie ponadpodstawowym ma na celu          jak najlepsze przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym—w warunkach domowych i społecznych oraz nauczenie wykonywania czynności pracy zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Kluczem do pełnego sukcesu w tym zakresie jest również wyposażenie ucznia w umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego. Szkoła zapewnia praktyki wspomagane w różnych miejscach pracy na terenie naszego powiatu, zgodnie z preferencjami uczniów oraz aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy. Tak zorganizowana nauka prac pomocniczych w różnych zawodach sprzyja późniejszemu zatrudnieniu przez potencjalnych pracodawców, którzy mają okazję poznać przyszłych pracowników już na etapie kształcenia zawodowego. Szkoła przygotowuje do wykonywania prac pomocniczych w następujących branżach:

– fryzjersko-kosmetycznej,

– odzieżowej,

– administracyjno-biurowej,

– poligraficzno-fotograficznej,

– leśno-ogrodniczej,

– drzewno-meblarskiej,

– pomocy i opieki,

– hotelarsko-gastronomicznej,

– spożywczej,

– motoryzacyjnej,

– drogowej,

– budowlanej,

O wyborze kierunku kształcenia decyduje uczeń i jego rodzice we współpracy z doradcą zawodowym.

dwoje uczniów robi eksperyment
dwoeje uczniów na wernisażu malarstwa